Nätverk

2017-02-20
Nätverk
STEP är engagerade i ett flertal internationella och nationella nätverk, som t.ex. STUP, THEN och The Nordic Network for Studies in Academic Development Activities, samt i samarbeten med olika forskningsmiljöer som t.ex. CLEG, POP, SPLP, Utbildning och demokrati och SITE (Läroplansteori och didaktik).

 

Läs mer >>>

Senaste publikationer - i urval

2017-01-10
Senaste publikationer från STEP

Levander, S., & Riis, U. (2016). Assessing educational expertise in academic faculty promotion. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2.


Jarl, M & Nihlfors, E. Red. (2016). Ledarskap Utveckling Lärande. Grundbok för rektorer och förskolechefer. Stockholm: Natur & Kultur.

 

Novak, J. (2016). Juridification and education. In M.A Peters [Ed.] Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory, pp. 1-6. Singapore: Springer. doi: 10.1007/978-981-287-532-7_480-1


Elmgren, M., Forsberg, E., Lindberg-Sand, Å., Sonesson, A. (2016). The Formation of Doctoral Education. Lund University.

 

Wermke, W., Forsberg, E. (2016). The changing nature of autonomy: Transformations of the late Swedish teaching profession. Scandinavian Journal of Educational Research.

 

Forsberg, E., Hortlund, T. & Malmberg, K. (2016). The Assessment Culture of School Leadership. Nordic Studies in Education. 141-158

 

Pettersson, D, Popkewitz, T. S. & Lindblad, S. (2016) On the use of Educational Numbers: Comparative Constructions of Hierarchies by means of Large-Scale Assessments. Espacio, Tiempo y Education. 3 (1) 177-202

 

Pettersson, D (2016) Internationella kunskapsmätningars rationalitet och funktion (2.a omarbetade upplagan). I Lundahl, C & Folke-Fichtelius, M (red.) Bedömning i och av skolan – praktik, principer, politik. Studentlitteratur: Lund.

 

Moos, L., Nihlfors, E., Paulsen, J.M (2016): Nordic Superintendents – Agents in a broken chain. Springer: Dortrecht

 

Novak, J. (2016). Skolan och rättssäkerheten – vad har en elev rätt att kunna? I M. Gustavsson, T. Österman och E. Hållén,(red.) Vad ska en svenska kunna? Utbildningens dilemma – intressenas spel (ss. 105-131). Göteborg: Daidalos. 

 

Bergh, Andreas (2016): Om utbildningspolitiska honnörsbegrepp och deras olika tolkningsutrymmen [About education policy concepts and their different spaces of interpretation]. In Sverker, Scheutz, ed: Skola för kunskap, valfrihet och trygghet? [School for knowledge, freedom of choice and safety]. p 85–100. Uppsala: Iustus förlag.

 

Bergh, Andreas & Forsberg, Eva (2016): Rektorsutbildningens Janusansikte [The Janus face of the National school leadership training programme]. In Michael Gustavsson, Tove Österman & Ellinor Hållén, eds: Vad ska en svensk kunna? Utbildningens dilemma – intressenas spel [What does a Swede need to know? The dilemma of education – the play of interests]. p 41–72. Göteborg: Daidalos.

Vänskrift - Eva Forsberg 60 år

Att ta utbildningens komplexitet på allvar. En vänskrift till Eva Forsberg.

2015 fyllde professor Eva Forsberg 60 år. För att uppmärksamma detta har vi sammanställt en vänskrift med sammanlagt 22 svenska och internationella bidrag inom fyra temaområden (kunskap, pedagogiskt ledarskap, högre utbildning och utbildningspolitik). Boken och dess olika kapitel kan laddas ned via följande länkar.

Boken som helhet [pdf]

Innehållsförteckning
Kapitel 01 Förord
Kapitel 02 Inledning
Kapitel 03 Vad är betyg
Kapitel 04 Conceptualising epistemological barriers
Kapitel 05 Lesson studies from an Interdisciplinary perspective
Kapitel 06 Förmågor och bildning
Kapitel 07 Enriching learning activities with epistemic practices
Kapitel 08 Forskning i samspråk och samverkan
Kapitel 09 En tankestil och dess gränser
Kapitel 10 Om nyttan av forskning i pedagogik
Kapitel 11 Mykorrhiza
Kapitel 12 Higher education leadership
Kapitel 13 Skolledarsamtal i forskning och utbildning
Kapitel 14 Balancing evidence-based and experience-based knowledge in education
Kapitel 15 Higher education and research in a steady state
Kapitel 16 Academic core values and quality
Kapitel 17 Högre utbildning och praktisk kunskap
Kapitel 18 Kvalitet i högre utbildning och forskning
Kapitel 19 Den svenska läroplansutvecklingen
Kapitel 20 En smygande översättningsprocess
Kapitel 21 Var blev ni av ljuva drömmar
Kapitel 22 Meritocracy and parentocracy
Kapitel 23 Development and autonomy
Kapitel 24 Geografisk rättvisa i svenska skolreformer
Kapitel 25 Professionella förstelärare
Kapitel 26 Författarpresentation

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

Vetenskapliga ledare
EVA FORSBERG, Professor
Tel: 018-471 58 84
E-mail: eva.forsberg@edu.uu.se

ELISABET NIHLFORS, Professor
Tel: 018-471 24 02
E-mail: elisabet.nihlfors@edu.uu.se

Kontakt och koordinator
HENRIK ROMÁN, FD
Tel: 018-471 58 85
E-mail: henrik.roman@edu.uu.se