Nätverk

2017-02-20
Nätverk
STEP är engagerade i ett flertal internationella och nationella nätverk, som t.ex. STUP, THEN och The Nordic Network for Studies in Academic Development Activities, samt i samarbeten med olika forskningsmiljöer som t.ex. CLEG, POP, SPLP, Utbildning och demokrati och SITE (Läroplansteori och didaktik).

 

Läs mer >>>

Senaste publikationer - i urval

2017-01-10
Senaste publikationer från STEP

Levander, S., & Riis, U. (2016). Assessing educational expertise in academic faculty promotion. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2.

Jarl, M & Nihlfors, E. Red. (2016). Ledarskap Utveckling Lärande. Grundbok för rektorer och förskolechefer. Stockholm: Natur & Kultur.

 

Novak, J. (2016). Juridification and education. In M.A Peters [Ed.] Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory, pp. 1-6. Singapore: Springer. doi: 10.1007/978-981-287-532-7_480-1

 

Elmgren, M., Forsberg, E., Lindberg-Sand, Å., Sonesson, A. (2016). The Formation of Doctoral Education. Lund University.

 

Wermke, W., Forsberg, E. (2016). The changing nature of autonomy: Transformations of the late Swedish teaching profession. Scandinavian Journal of Educational Research.

 

Forsberg, E., Hortlund, T. & Malmberg, K. (2016). The Assessment Culture of School Leadership. Nordic Studies in Education. 141-158

 

Pettersson, D, Popkewitz, T. S. & Lindblad, S. (2016) On the use of Educational Numbers: Comparative Constructions of Hierarchies by means of Large-Scale Assessments. Espacio, Tiempo y Education. 3 (1) 177-202

 

Pettersson, D (2016) Internationella kunskapsmätningars rationalitet och funktion (2.a omarbetade upplagan). I Lundahl, C & Folke-Fichtelius, M (red.) Bedömning i och av skolan – praktik, principer, politik. Studentlitteratur: Lund.

 

Moos, L., Nihlfors, E., Paulsen, J.M (2016): Nordic Superintendents – Agents in a broken chain. Springer: Dortrecht

 

Novak, J. (2016). Skolan och rättssäkerheten – vad har en elev rätt att kunna? I M. Gustavsson, T. Österman och E. Hållén,(red.) Vad ska en svenska kunna? Utbildningens dilemma – intressenas spel (ss. 105-131). Göteborg: Daidalos. 

 

Bergh, Andreas (2016): Om utbildningspolitiska honnörsbegrepp och deras olika tolkningsutrymmen [About education policy concepts and their different spaces of interpretation]. In Sverker, Scheutz, ed: Skola för kunskap, valfrihet och trygghet? [School for knowledge, freedom of choice and safety]. p 85–100. Uppsala: Iustus förlag.

 

Bergh, Andreas & Forsberg, Eva (2016): Rektorsutbildningens Janusansikte [The Janus face of the National school leadership training programme]. In Michael Gustavsson, Tove Österman & Ellinor Hållén, eds: Vad ska en svensk kunna? Utbildningens dilemma – intressenas spel [What does a Swede need to know? The dilemma of education – the play of interests]. p 41–72. Göteborg: Daidalos.

Bild startsida

Studies in Educational Policy and Educational Philosophy [STEP]

Forskningsgruppen STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy) etablerades år 2000. STEP studerar socialisation och bildning med särskilt fokus mot organisering, urval och legitimering av kunskap i utbildningsinstitutioner, från förskola till högre utbildning. Forskningen är framför allt inriktad mot samspelet mellan praktik, politik och forskning, med läroplansteori som en grundläggande teoretisk referensram. Centrala frågor är hur olika utbildningsformer och utbildningsvillkor etablerats och förändrats, och hur ekonomiska, juridiska och kulturella förändringar kommer till uttryck inom utbildningspolitik, -forskning och -praktik. Detta inbegriper utbildningsfilosofiska frågor om likvärdighet, hållbar utveckling, rättigheter/skyldigheter och rättvisa. Forskningen är förankrad i internationellt etablerade läroplans- och styrteoretiska perspektiv, och inkluderar institutionella, komparativa, historiska och spatiala analyser av olika utbildningsarenor. STEP arbetar med flera olika projekt, inom fem huvudinriktningar:

 

vit

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Vetenskapliga ledare
EVA FORSBERG, Professor
Tel: 018-471 58 84
E-mail: eva.forsberg@edu.uu.se

ELISABET NIHLFORS, Professor
Tel: 018-471 24 02
E-mail: elisabet.nihlfors@edu.uu.se

Kontakt och koordinator
HENRIK ROMÁN, FD
Tel: 018-471 58 85
E-mail: henrik.roman@edu.uu.se

~ ~ ~ ~ ~

Maila till STEP-gruppens medlemmar.

Vänbok till Eva Forsberg

Att ta utbildningens komplexitet på allvar. En vänskrift till Eva Forsberg.

2015 fyllde professor Eva Forsberg 60 år. För att uppmärksamma detta har vi sammanställt en vänskrift med sammanlagt 22 svenska och internationella bidrag inom fyra temaområden (kunskap, pedagogiskt ledarskap, högre utbildning och utbildningspolitik). Bokens olika kapitel kan laddas ned via följande länk.

Till nedladdning av vänskriften >>>

Konferenser arrangerade av STEP

Den femte nordiska läroplansteoretiska konferensen Curriculum and/or didactics – a discussion revisited. Towards a transnational curriculum theory? (23-24 oktober 2013)
Läs mer >>>

Den internationella konferensen Educational Leadership in Transition - the Global Perspectives (5-6 november 2014).
Läs mer >>>

E-journal NordSTEP

Forskningsgruppen etablerade 2001 E-tidskriften STEP. Sedan 2014 har tidskriften en nordisk bas och administreras av STEP, Uppsala universitet och Högskolan i Gävle. Tidskriften heter numera NordSTEP och har en egen webbplats.

Läs mer >>>

STEP Research Reports

Här finner du en förteckning över de rapporter som utkommit i serien Studies in educational policy and educational philosophy: research reports.
Läs mer >>>