Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning - SMDI

Aktuellt

Göteborg nytt värdlärosäte. 31/12 2012 lämnar Uppsala universitet över värdskapet för SMDI till Göteborgs universitet. 2013 och 2014 är Göteborgs universitet värdlärosäte för nätverket. Göteborgs universitet ordnar också nästa SMDI-konferens, med planerade datum 5-7/12 2013. Den nya hemsidan finns här>>

Temanummer. Tidskriften Education Inquiry vol 3 nr 4 innehåller en temasektion om Svenska med didaktisk inriktning med fyra artiklar inom fältet. Läs artiklarna här>>

Delaktighet i textsamhället. Svensk/norsk läs- och skrivkonferens vid Umeå universitet 13-15/2 2013 . Läs mer>>

Föreläsningar om genre. Med anledning av temat på senaste SMDI-konferensen finns här en länk till ett antal föreläsningar från en annan konferens med samma tema, vid Carleton University. Länk till föreläsningar om genre>>

Skriv! Les! Nordisk forskarkonferanse om skriving og lesing. Trondheim 6-8/5 2013. Abstract senast 1/12 2012. Läs mer>>

Konferens 18th European Conference on Reading, Jönköping 6-9 aug 2013, abstract senast 1 nov 2012. Läs mer>>

Konferens Researching the Reading Experience, Oslo 11-12/6 2013. Abstract senast 1/12 2012. Läs mer>>

Publicera dig i EDUCARE!
EDUCARE – vetenskapliga skrifter är en sakkunniggranskad tidskrift med fokus på forskning inom utbildningsvetenskap. Redaktionen finns på Malmö högskola. För mer information se http://www.mah.se/educare

Konferensvolym klar. Volymen från den åttonde SMDI-konferensen  är nu klar och kan beställas från Södertörns högskola. Här presenteras artiklar från två av plenarföreläsningarna och ett urval av sektionsföredragen. Kontaktperson: Anna Malmbjer (anna.malmbjer@sh.se). Volymen kan även laddas ned här>>

E-publicering av en klassiker. Jan Anwards bok Språkbruk och språkutveckling i skolan, en klassiker från 1983, har återpublicerats av LiU Electronic Press. Läs den här>>

SkrivBIB, en ny bibliografi över nordisk skrivforskning, hittills med tonvikt på norsk forskning. Sök i SkrivBIB här>>

Ta del av och bidra med egen information om nordiska projekt om läsande, skrivande och/eller språkutveckling på dansk sida. Läs mer»

SMDI bevakar forskning.

SMDI har av skolverket fått i uppdrag att bevaka forskning inom fälten Literacy samt svenska med didaktisk inriktning. Berit Lundgren (Umeå) och Anders Sigrell (Lund) bevakar varsitt område. Läs mer>>

 

SMDI

Ny hemsida och nytt värdlärosäte 2015!

Karlstads universitet blir värdlärosäte för SMDI från och med 1 januari 2015. Uppsalas hemsida kommer inte att uppdateras, och den nya hemsidan hittas här:

http://www.kau.se/smdi

 

startimg.jpg


Nätverket för forskning och forskarutbildning i svenska med didaktisk inriktning startade den 1 januari 2003 med Malmö högskola som värdlärosäte. Den 1 januari 2006 tog Umeå universitet över stafettpinnen från Malmö, och från och med den 1 januari 2010 är Uppsala universitet värdlärosäte. Det övergripande målet för Nätverket SMDI är att verka för tillväxten av forskning och forskarutbildning inom området svenska med didaktisk inriktning.

Nationella nätverket har till syfte att inom svenska med didaktisk inriktning

• verka för tillväxten av forskning och forskarutbildning
• stimulera utvecklingsprojekt inom fältet
• underlätta kontakter och informationsutbyte mellan verksamma forskare samt mellan forskare och lärare i den allmänna skolan
• organisera årliga konferenser .

SMDI har även täta kontakter med modersmålsdidaktiska nätverk i övriga nordiska länder. Se till exempel det danska nätverket DaDi>> det norska nätverket NNDF>> samt nätverket för modersmålsdidaktisk forskning på svenska i Finland, MOD>> .

Ansvarig för hemsidan
Ansvarig för att nätverkets hemsida uppdateras och därmed är aktuell är Åsa af Geijerstam. För att uppdateringar ska kunna göras önskas information kontinuerligt från alla medlemmar. Exempel på vad som kan finnas på hemsidan är avhandlingar samt tips om aktuella aktiviteter och konferenser inom fältet. Kontakta: asa.af.geijerstam@edu.uu.se.